Yoshimitsu

Chef des Manjitou, Yoshimitsu punira le mal à sa racine.
Top