Clash of the Titans : Deus Kaliya (Aeon) vs Thiry SWGA (Yoshimitsu)

Clash of the Titans : Deus Kaliya (Aeon) vs Thiry SWGA (Yoshimitsu)